De club van 50

Gebruikerswaardering:  / 11

Leden Club van 50 150125

Gebruikerswaardering:  / 1

clubvan50 1clubvan50

Artikel 1 - Doelstelling
Het doel van de Club van 50 is om de inleg te besteden binnen RKVV Montagnards ten behoeve van investeringen in de accommodatie of een bijdrage in activiteiten.

Artikel 2 - Contributie
De contributie bedraagt €50 per lid per lopend boekjaar en wordt ondergebracht op rekening 1638.24.428 bij de Rabobank. De contributie dient contant betaald te worden of overgemaakt te worden t.n.v. A.F. Keiren onder vermelding van “Contributie Club van 50”. De contributie dient voldaan te worden voor 1 juli van komend boekjaar, zo niet wordt het lidmaatschap opgeheven.

Artikel 3 – Lidmaatschap en Opzegging
Deelname aan de Club van 50 is voor tenminste 2 jaar. Daarna wordt het lidmaatschap per jaar verlengd. Opzegging van dit lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 juli voorafgaand aan het boekjaar waarin men de opzegging in wil laten gaan. Opzegging dient schriftelijk of mondeling te gebeuren bij een van de leden van de Commissie.
Lid van de Club van 50 kunnen zijn personen, maar ook bedrijven of groepen van personen die als zodanig onder een eigen tenaamstelling lid willen zijn. Elk persoon, bedrijf of groep heeft één stem tijdens stemmingen van de Club van 50.

Artikel 4 - Commissie
De Commissie van de Club van 50 staat volledig los van het bestuur van RKVV Montagnards. Indien nodig, zullen bijdragen van de Club van 50 in overleg gebeuren.

Artikel 5 – Wat krijgt men ervoor terug
Leden van de Club van 50 krijgen een vermelding op het ledenbord in de kantine en op de website van RKVV Montagnards. De Club van 50 zal één keer per jaar een vergadering organiseren voor zijn leden. Tijdens deze vergadering zullen de bestedingsdoelen besproken worden.

Artikel 6 - Besteding gelden
De opbrengsten van de contributie worden besteed aan meerdere doelen als beschreven onder Artikel 1 - Doelstelling. Aanvragen / suggesties voor besteding van de inleg kunnen door de leden van de Club van 50 ingediend worden bij de Commissie van de Club van 50. De besteding van de gelden wordt verantwoord tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

Artikel 7 - Vergadering
Het bestuur van de Club van 50 schrijft tenminste eenmaal per jaar een ledenvergadering uit.

Artikel 8 - Boekjaar
Het boekjaar van de Club van 50 loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Artikel 9 - Reglement
Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd en/of worden aangepast. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Commissie van de Club van 50.


Reglement per 19-10-2011

Gebruikerswaardering:  / 17

clubvan50

 

 

 

 

De club van 50 (informatie)

Wat houdt de club van 50 in?
De Club van 50 bestaat uit mensen die RKVV Montagnards een warm hart toedragen. Door jaarlijks een financiële bijdrage te leveren van €50,- is de Club van 50 in staat om zaken aan te schaffen t.b.v. de vereniging of bij te dragen aan activiteiten. Op deze manier kunnen we onze vereniging ondersteunen.  

Lees meer: De club van 50

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com