Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

HuisHoudelijk Reglement

HuisHoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLE­MENT RKVV Montagnards

Artikel 1, algemene bepalingen

1. De vereniging genaamd voetbalvereniging RKVV Montagnards , hierna te noemen "de vereni­ging" is bij notariële akte opgericht op 13 mei 1928 en is gevestigd te Bergen.

2. Het huishoudelijk  reglement is van toepassing in onver­bre­kelijke samen­hang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewij­zigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 13 januari 2017.

Artikel 2, leden

a.  De vereniging bestaat uit:
- aspiranten
- pupillen
- junioren
- senioren
- leden van verdienste
- ere-leden         

b. aspiranten zijn niet aangemeld bij de KNVB. Hebben nog     niet de leeftijd van 5 jaar bereikt en spelen geen     wedstrijden. Aspirant leden hebben geen contributieplicht tot dat zij de leeftijd van 5 jaar hebben bereikt.  

c. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.

d. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.

e. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.

 

Artikel 3, leden van verdienste en ereleden

1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere ver­diensten jegens de vereni­ging door het bestuur als zodanig zijn be­noemd.
Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.

2.  Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt en door  het bestuur zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtin­gen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.
Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "ere­voorzitter" is verleend.

3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter door het bestuur tot erevoor­zit­ter worden benoemd.

 

Artikel 4, donateurs

In aanvulling op hetgene wat wordt genoemd in de statuten van Montagnards lid  1 t.m. 5 gelden de volgende bepalingen:

1.Donateurs hebben gratis toegang tot de thuiswedstrijden.

2.Naast donateurs kent de vereniging ook seizoenkaarthouders.   

  Een seizoenkaarthouder is geen lid van de vereniging en betaalt een jaarbedrag om thuiswedstrijden te bezoeken.

 

Artikel 5, het lidmaatschap

1.  De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en onder­tekening van een door de ledenadministratie te verstrekken aan­mel­dingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboor­tedatum, tele­foonnummer,emailadres,IBAN bank/gironummer, machtiging automatische incasso alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laat­ste 5 jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formu­lier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegen­woordi­ger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier ver­strekte gegevens door deugde­lij­ke bewijzen worden ge­staafd.

2.  De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastge­steld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier via automatische incasso te worden voldaan.

3.  Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

4.  Ieder lid van RKVV Montagnards is automatisch lid van “Dart vereniging montagnards”. Hiervoor is het lid geen aparte contributie verschuldigd en zijn geen aparte voorwaarden van toepassing.

5.  RKVV Montagnards werkt niet mee aan een  overschrijving     naar een andere vereniging zolang niet aan alle    verplichtingen jegens de vereniging is voldaan. Hieronder      valt ook het inleveren van de door de vereniging ter           beschikking gestelde materialen.

 

Artikel 6, aanneming van leden

1.  Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toela­ting door de secreta­ris namens het bestuur genomen. De secre­taris kan niet eigen­mach­tig iemand het lidmaat­schap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.

2.  Van de toelating wordt mededeling gedaan in het clubor­gaan. Binnen 14 dagen na deze bekendma­king kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwij­zing door het bestuur, dan wordt hiervan schrifte­lijk mede­deling gedaan aan de aan­vrager, onder vermelding van de beroeps­procedu­re. Indien het niet-toege­laten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering worden voorge­legd.

 

Artikel 7, Rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

1. Bij toetreding als lid hebben zij kennis genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement.

2.  Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.

3.  Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de algemene ledenver­ga­deringen.

4.  Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.

5.  Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoe­ken en over het re-sultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.

6. Zij hebben de plicht het be­stuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.

7.  Zij hebben de plicht tot tijdige betaling via automatische incasso van de contribu­tie. Bij geen automatische incasso wordt een toeslag ad € 25,00 op het contributiebedrag in rekening gebracht. Het contributiebedrag dient uiterlijk 31 augustus van het betreffende jaar betaald te zijn. Na 1 betalingsherinnering kan besloten worden tot het overgaan van sancties. Gespreide betaling in twee termijnen is mogelijk. Ieder lid kan bij het dagelijks bestuur een verzoek indienen voor een betalingsregeling.    

8.  Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen com­mis­sies gegeven richtlijnen, bene­vens de voorschriften van de K.N.V.B.

9.  VOG (=verklaring omtrent het gedrag). Ieder natuurlijk persoon die belast is met het begeleiden/trainen van een jeugdteam dient aan het begin van het voetbalseizoen een geldige VOG verklaring te overleggen aan de vereniging. 

 

Artikel 8, straffen

1.  In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

2.  Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de K.N.V.B., waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden terstond te worden betaald.

3.  Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het begin­sel van hoor en weder­hoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begelei­der, verzor­ger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommis­sie van de KNVB. wordt afge­daan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 3 van dit artikel kan het desbetreffen­de lid eerst een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur. Het dagelijks bestuur dient hier binnen 2 weken op te reageren. Aanvullend heeft het desbetreffende lid een beroepsmoge­lijkheid bij de algemene vergadering van de vereni­ging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aan te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangete­kend schrij­ven te richten aan de secretaris van de vereni­ging.

5.a.De procesgang inzake het genoemde onder lid 3 is als volgt:

 • De leider van het betreffende team neemt contact op met de wedstijdsecretaris of jeugdsecretaris.
 • Betreffende secretaris informeert voorzitter of jeugdvoorzitter
 • Bij een senior lid neemt de voorzitter het initiatief
 • Bij een junior lid neemt de jeugdvoorzitter het initatief           

b. stappenplan:

Het (dagelijks) bestuur kan aanwijzingen geven, derhalve dient het (dagelijks) bestuur altijd op de hoogte te zijn van de voortgang in de procedure.

 • Betreffende speler,grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid voorlopig schorsen;
 • Betreffende tegenstander en eventueel extern betrokkenen te contacten
 • Informatie inwinnen bij jeugdleiders, tegenstander,coach en betrokkene(n);
 • Overleg met vertrouwenspersoon met overleggen van de feiten; Op basis van advies van de vertrouwenspersoon wordt een externe partij geraadpleegd.
 • Informeren (dagelijks) bestuur en vaststellen van de sanctie
 • Indien de KNVB hier om vraagt dient het bestuur (voorzitter/jeugdvoorzitter) tijdig te reageren tijdig te   

  reageren via digitale tuchtfomulier.

 • Bewaken reactie van de speler, grensrechter,begeleider

  verzorger of ander lid richting de knvb.

 • Na oplegging van een sanctie door de KNVB volgt pas een definitieve strafoplegging door de vereniging aan de speler, begeleider, grensrechter of ander lid.
 • Terugkoppeling aan speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid  van de sanctie door de 

  voorzitter/jeugdvoorzitter

 • Schriftelijk (digitaal) informeren van het dagelijks bestuur

 

Artikel 9, clubkleuren

Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

a. shirt: geel
b. broek: blauw
c. kousen: geel/blauw

Artikel 10, bestuur

1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een pen­ning­meester en tenminste 3 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
2.  Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaan­ga­ande in de statuten, elders in het huishoudelijk regle­ment of in andere reglementen:

a.  de algemene leiding van zaken;
b.  de uitvoering van de door de algemene vergade­ring genomen beslui­ten;
c.  het toezicht op de naleving van de statuten en regle­men­ten;
d.  benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoe­ve van de vereniging.

3.  Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastge­steld rooster, met uitzondering van de zomervakantie.  Daarenbo­ven verga­dert het be­stuur zo dikwijls als de voorzitter of tenmin­ste 3 leden van het be­stuur zulks wensen.

4.  Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de be­stuursle­den te zijn, terwijl een verga­dering op verzoek van be­stuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

5.  Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de be­stuursleden aanwezig is. Over perso­nen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken monde­ling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerder­heid van geldige stemmen genomen. Bij het staken van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 

Artikel 11, het dagelijks bestuur

1.  De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs­vergade­ring kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende be­stuurs­vergade­ring mede. Deze besluiten worden gedeeld in de bestuursvergadering door de voorzitter.

2. Taken van de voorzitter:

a.  geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele vereni­gingsleven;
b.  is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woord­voer­der, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurs­lid heeft overge­dragen.

3. Taken van de secretaris:

a.  voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, onderte­kent alle van hem uitgaande stukken, is ver­plicht afschriften ervan te houden en deze evenals de inge­komen stukken deels digitaal te bewaren.
b.  zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
c.  zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvul­lin­gen in de statuten en reglementen;
d.  houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de na­men en adres­sen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgeno­men.

4. Taken van de penningmeester:

a.  beheert de gelden van de vereniging;
b.  zorgt voor het innen van de aan de vereniging toeko­mende gel­den en draagt zorg voor alle door het be­stuur en de algeme­ne vergadering goedge­keurde uitgaven;
c.  houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
d.  voert de briefwisseling, voor zover deze be­trekking heeft op de uitvoe­ring van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde ta­ken, ondertekent alle van hem uitgaande stuk­ken, is verplicht afschrif­ten te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge­noemde taken betrekking hebben­de ingekomen stukken te bewaren;
e.  brengt in de algemene vergadering verslag uit van de finan­ciële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelo­pen vereni­gingsjaar en een begroting voor het komende verenigings­jaar.

 

Artikel 12, bestuursverkiezing

1.  Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 5 jaar na zijn verkie­zing af. Ieder bestuurslid kan aangeven herkiesbaar te zijn.

2.  De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaar­lijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.
In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaat­stel­ling door stemge­rechtigde leden van de vereniging geopen­d te worden, met vermel­ding van de daaraan verbonden procedu­re.

3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te onder­tekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerech­tigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereid­heidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventu­eel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

 

Artikel 13, kascommissie

1.  Conform artikel 12 van de statuten worden door de alge­mene ledenverga­de­ring de leden van de kascommissie be­noemd.

2.  De kascommissie bestaat uit twee leden en één reservelid.

3.  De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de pen­ningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en beschei­den van de penning­mees­ter na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.

4.  Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penning­meester de dechar­geren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergade­ring. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het finan­ciële beheer te doen.

 

Artikel 14, overige commissies

1.  Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsor­ganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming en ont­slag van de leden ervan en de werkwij­ze van die commis­sies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetref­fende verenigingsorgaan. Verenigingsorga­nen zijn onder meer het (afde­lings)bestuur, de (afde­lings)vergade­ring en de com­missies.

2.  De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behou­dens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de op­dracht is vol­bracht of ingetrokken.

3. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastge­legd. Deze instructie wordt be­schouwd als een onlosma­kelijk deel van het huis­hou­delijk reglement.

4. Elke commissie rappor­teert tenminste één keer per kalen­der­jaar (in ieder geval voor 1 september van het betreffende jaar) over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het or­gaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.

5. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten­minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.

6. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbe­tref­fende commissie heeft ingesteld.

Artikel 16, contributie

1.  De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergade­ring jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
De nieuwe contributiebedragen worden genoemd na de algemene vergadering op de website.

2.  Ereleden zijn na het betreffende boekjaar vrijgesteld van het betalen van contributie.

3.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings­jaar eindigt, blijft niette­min de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

4.  In dit contributiebedrag is voor de jeugdafdeling een budget opgenomen voor teamdeelname aan bijvoorbeeld het kerstzaaltoernooi en indoortrainingen gedurende de winterperiode. De hoogte van dit budget is de verantwoording van het bestuur.  Jaarlijks wordt een budget toegekend aan de selectie. De hoogte van dit budget is afhankelijk van de resultaten is de verantwoording van het bestuur.


Artikel 17, kostenvergoedin­gen

Het bestuur is bevoegd om betaalde krachten en vrijwilligers aan te trekken.

Artikel 18, gebouwen van de vereniging

1.  De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
2.  Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toeganke­lijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
3.  Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren.
Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige medede­ling aan de leden.

 

Artikel 19, wedstrijden

1. De spelers zullen op een door het (afdelings)bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhinde­ring is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbe­treffende team.

2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het (afdelings)bestuur. De leider is de eerst verantwoordelij­ke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het (afde­lings)bestuur.

3.a Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorge­schreven kleding te verschijnen.

3.b Aan ieder jeugdlid wordt aan het begin van het seizoen 1 paar kousen en 1 broek ter beschikking gesteld.

4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrij­den te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoer­der en de leider.

5. Het (afdelings)bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrij­den, waarvoor door de KNVB toestem­ming is verleend.

6. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premiën door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wed­strijd vertegenwoordigen, geschiedt aanteke­ning in een daar­toe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premiën zijn eigen­dom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

7.  Tijdens Jeugdactiviteiten (traingingen,wedstrijden) is het verboden te roken op het gehele voetbalcomplex

 

Artikel 20, aansprakelijkheid van de leden

1.  Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroor­zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrok­kene(n) wordt aange­toond.

2.  Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de K.N.V.B. kunnen de leden niet aan­spra­kelijk worden gesteld.

3.  Ieder lid die een boete heeft ontvangen vanuit de K.N.V.B. is verplicht deze binnen 8 werkdagen aan de vereniging te voldoen.

 

Artikel 21, representatie

Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secreta­ris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

a.huwelijk van een lid € 15,00
b.geboorte zoon/dochter van een lid:bloemenbon € 15,00
c.tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekte­duur fruitschaal ad € 15,00
d.Prins carnaval tbv van carnavalsverening € 15,00 en prinsenpaar bloemenbon ad€ 15,00; Jeugdprins indien lid van de vereniging voetbal en cadeau (max € 15,00).
e. bij overlijden van een echtgeno(o)te, partner,inwonend gezinslid van een lid, een condoleancekaart; (mits tijdige bekendmaking en melding bij het secretariaat)
f.bij uitnodiging 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid bloemenbon of enveloppe ad € 15,00. Bij een 60 jarig huwelijk € 30,00.
g.bij het 12 ½, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid; huldiging op algemene ledenvergadering middels attentie en bos bloemen ad € 15,00.
h. Overlijden lid. Advertentie in regionale krant en graftak ad € 35,00.
j.  Einde bestuursperiode bestuurslid/lid beheer commissie  of tussentijds vertrek bestuurslid/lid beheer commissie. Bos bloemen ad € 15,00 en cadeaubon ad € 25,00.
i. overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

Artikel 22, het clubblad

Het clubblad 'De Montanjaar' verschijnt 6x per jaar.
De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereni­ging in het algemeen niet schaden.

Artikel 23, sponsoring

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 24, 30 euro regeling
Tijdens de Algemene ledenvergadering van 04 oktober 2018 is besloten dat artikel 24 van het huishoudelijk reglement (30 euro regeling) met onmiddellijke ingang komt te vervallen.

1. Betalende senior leden die de volledige contributie betalen kunnen in aanmerking komen voor de zogenaamde “30 euro regeling”.
2.a Hieronder wordt verstaan dat het betreffende lid minimaal 4 uur onbetaald werk gedurende het seizoen  verricht voor de vereniging.
2.b.In een aanvulling op dit reglement zal worden vastgelegd welke werkzaamheden hiervoor oa in aanmerking komen.
3. Het lid wat hiervoor in aanmerking komt meldt zich op het einde van het seizoen bij de penningmeester.
4. De 30 euro regeling wordt uitbetaald in consumptiemunten die genuttigd kunnen worden in de kantine.
5. De verjaringstermijn om hiervoor in aanmerking te komen is één jaar en dient uiterlijk aangevraagd te worden voor 30 juni van het komende seizoen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 25, redelijkheid en billijkheid

Het dagelijks bestuur is bevoegd , als de redelijkheid en billijkheid dat vereisen, om af te wijken van het bepaalde in het huishoudelijk reglement.

Artikel 26, wijziging van het huishoudelijk reglement

1.  Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

2.  Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedra­gen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestel­de wijziging van het huis­houde­lijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergade­ring in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezon­den.

3.  Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenmin­ste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroe­pen en gehou­den waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerder­heid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

 

Artikel 26, slotbepalingen

1.  Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge­lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle­ment treden in werking 14 dagen na het ver­schij­nen van het clubblad waarin de tekst van het regle­ment is opgeno­men.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 10 november 2016
Namens het dagelijkse bestuur van de vereniging.

De voorzitter: B. van Roosmalen
De Penningmeester: H. Dahlmans
De secretaris: R. Tönnissen

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!